Przejdź do treści

Koszyk

Twój koszyk jest pusty

Regulamin Konkursu

Regulamin konkursu Ubrana w Katie's:

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Katie’s Sp. z o.o. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000937660, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Lwowska 12, 22-100 Chełm, NIP: 5632447117, REGON: 520632051, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@katies.pl
2. Konkurs zostanie przeprowadzony w serwisie internetowym Instagram.

§ 2 Uczestnictwo w konkursie

1. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, która jest pełnoletnia lub jest osobą powyżej 13 roku życia, a poniżej 18 roku życia, posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającą zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w konkursie.
2. Żeby wziąć udział w konkursie, Uczestnik powinien posiadać publiczne konto w
serwisie internetowym Instagram i wykonać Zadanie Konkursowe w terminie do 1
stycznia 2024 r., do godziny 23:59, polegające na dodaniu na swoim koncie publicznego posta, reelsa lub stories ze zdjęciem lub filmem zawierającym produkty Katie’s i oznaczenie @bizuteriakaties wraz z hasztagiem #ubranawkaties.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględnienia w Konkursie osób, które:
a) nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie,
b) działają z fikcyjnych kont/profili w serwisie Instagram,
c) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram,
d) naruszają regulamin serwisu Instagram.
e) używają w Zadaniu Konkursowym słów powszechnie uznanych za obelżywe,
treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne.

§ 3 Nagrody

1. W konkursie zostanie przyznana jedna nagroda w postaci kolczyków Sunrise.
2. Zwycięzca Konkursu nie ma prawa do wymiany nagrody na nagrodę innego
rodzaju, ani żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego nagrody.
3. Nagroda jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.

§ 4 Przebieg konkursu

1. W skład jury konkursowego wchodzą: Katarzyna Woźniak i Aleksandra Borysiewicz.
2. W dniu 2 stycznia 2024 r., Jury konkursowe wyłoni zwycięzcę konkursu, dokonując oceny umieszczonych postów lub filmów z oznaczeniami. Jury oceni walory artystyczne prac fotograficznych oraz filmów, ich atrakcyjność, oryginalność i kreatywność autorów.
3. Zwycięzca konkursu zostanie powiadomiony o wygranej w dniu 2 stycznia 2024 r. poprzez serwis Instagram (przez oznaczenie w poście oraz w wiadomości
bezpośredniej). Zwycięzca w terminie 7 dni od otrzymania wiadomości o wygranej
w konkursie będzie musiał wskazać organizatorowi Katie’s sp. z o.o. (na mail
kontakt@katies.pl lub w wiadomości prywatnej Instagram) adres do doręczeń, na
który ma zostać przesłana przesyłka zawierająca nagrodę.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z polityką
prywatności, jedynie na potrzeby konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.
Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda
zwycięzcy. Zwycięzca ma prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane
osobowe będą przetwarzane do odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez
okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w
stosunku do niego. Zwycięzca ma prawo żądania od administratora dostępu do
swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
5. Przyznane nagrody zostaną wysłane do Zwycięzców na adres do wysyłki
otrzymany od nich po przesłaniu informacji o zwycięstwie w konkursie w
wiadomości bezpośredniej poprzez serwis Instagram.

§ 5 Postanowienia końcowe

1. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 10 Ustawy o
grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 227, z późn.
zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach
wykonawczych do tej ustawy.
2. Konkurs nie jest organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani promowany przez serwis Instagram.
3. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w lokalizacji: https://katies.pl/pages/regulamin-konkursu.
4. Uczestnik konkursu poprzez wykonanie Zadania Konkursowego oświadcza, iż
zapoznał się z treścią Regulaminu oraz akceptuje jego treść.